اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار حوادث نقشه خونین مادر زن جهت قتل داماد

به گزارش خبر جنوب، در آبان ماه سال گذشته مأموران جسد مرد جوانی را در حاشیه شهر شیراز پیدا کردند. هیچ مدارکی کنار جسد وجود نداشت و با توجه بهوجود آثار خفگی و اصا

نقشه خونین مادر زن جهت قتل داماد

عبارات مهم : انگشت

ظن کارآگاهان به ماجرای فوت یک مرد، راز جنایت خانوادگی را فاش کرد.

به گزارش خبر جنوب، در آبان ماه سال گذشته مأموران جسد مرد جوانی را در حاشیه شهر شیراز پیدا کردند. هیچ مدارکی کنار جسد وجود نداشت و با توجه بهوجود آثار خفگی و اصابت چاقو روی دستان قربانی این فرضیه قوت یافت که وی به قتل رسیده است.

به همینخاطر جسد این مرد بهعنوان مجهولالهویه به پزشکی قانونی فرستاده و همزمان پروندهای در اداره آگاهی استان فارس گشوده شد و تیمی از مأموران تحقیقات درخصوص فوت این مرد را شروع کردند.

نقشه خونین مادر زن جهت قتل داماد

انگشت نگاری

مأموران در نخستین اقدام به سراغ پروندههای مربوط به افراد ناپدید شده است رفتند ولی مشخصات جسد با هیچ کدام از کسانی که طی هفتههای اخیر گم شده است بودند، مطابقت نداشت. از سوی دیگر معاینات اولیه پزشکی حاکی از آن بود که قربانی بر اثر خفگی و اصابت چاقو به کام فوت رفته هست. مأموران هنگامی که در این شاخه به بنبست رسیدند به انگشتنگاری از جسد پرداختند؛ نتیجه انگشت نگاری، هویت قربانی را فاش کرد.

به گزارش خبر جنوب، در آبان ماه سال گذشته مأموران جسد مرد جوانی را در حاشیه شهر شیراز پیدا کردند. هیچ مدارکی کنار جسد وجود نداشت و با توجه بهوجود آثار خفگی و اصا

مأموران در ادامه به سراغ خانواده مقتول رفتند و همسر قربانی هنگامی که متوجه شد که شوهرش به کام فوت رفته و مأموران جسدش را در حاشیه شهر پیدا کردهاند، گفت: من و همسرم از مدت ها قبل با هم اختلاف شدیدی داشتیم. وی ادامه داد: معمولا شوهرم بدون اینکه ما را در جریان قرار دهد از منزل بیرون میرفت و بعد از چند روز بر میگشت، به همین خاطر هنگامی که گم شد، نگرانش نشدیم.

راز جنایت با وجود اینکه همسر و دیگر اعضای خانواده قربانی بیانات مشابهی داشتند ولی بهنظر مأموران فوت مرد جوان مشکوک بود. با اصرار کارآگاهان جنایی، پزشکی قانونی مجددا به معاینه جسد مرد جوان پرداخت تا اینکه با انجام آزمایشهای تخصصی مشخص شد که وی بر اثر خفگی به کام فوت رفته هست. همین نظریه نشان از جنایتی خاموش میداد. جهت همین کارآگاهان باردیگر به تحقیق از خانواده قربانی پرداختند تا اینکه آخر مادرزن وی کلید معمای جنایت را در اختیار تیم تحقیق قرار داد.

وی گفت: دامادم مرتب دخترم را کتک میزد و خانوادهاش را اذیت میکرد. جهت اینکه دخترم از دست شکنجههای او خلاص شود، نقشه کشتن وی را کشیدم. جهت اجرای این نقشه زمانی که در خواب بود او را با چاقو زدم. بعد از اینکه او بیهوش شد وی را خفه کردم. بعد از اعترافات این زن، برادرشوهر وی نیز دستگیر شد.

نقشه خونین مادر زن جهت قتل داماد

این زن جوان نزد بازپرس درخشان نیز به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این جنایت را پرسشها خانوادگی عنوان کرد. متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفتند.

واژه های کلیدی: انگشت | جنایت | پزشکی | قربانی | تحقیقات | خانواده | خانواده | انگشت نگاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs